Verlangens eerstgeboortrecht

Preek op de 2e Adventszondag 2019 7 en 8 december in Mariakerk en Willibrordkerk

‘Dan zal de hele aarde vervuld zijn met liefde tot God zoals de zee bedolven is onder water’ 1).
Lieve zusters en broeders, de weken voor Kerstmis kenmerken zich door een bijzondere sfeer. De lichtjes in het donker vertellen hun eigen verhaal. Ze wekken ons verlangen naar het mysterie van God. Het feest van de geboorte van Christus klopt op de deur van ons hart om binnengelaten te worden. Dat kan alleen, als er bij ons een verlangen leeft naar God. Omdat we soms niet meer weten wat dat verlangen is, moet het gewekt worden.
Ik denk dat de beste manier om opnieuw naar God te verlangen, is dat we tot de ontdekking komen dat God allang naar ons verlangt.
Misschien dat iemand nu bij zichzelf denkt: ‘Als God naar ons mensen verlangt, dan is hij niet volmaakt. Want verlangen duidt op een gebrek. Je mist iets. Maar God kent geen gebreken’.
Als verlangen zou voorkomen uit gebrek, dan zou dat kloppen. Maar wie verlangt een ander gelukkig te maken, voelt geen gebrek maar overvloed. Die ziet alleen maar kansen en mogelijkheden.
God verlangt naar de mensen, naar u en mij, uit liefde. Heel zijn schepping komt voort uit zijn liefde. Hij houdt het in stand door zijn liefde. Hij heeft het verlangen ook zelf in alles gelegd zodat de schepping vruchtbaar is en het leven in al zijn rijkdom en diversiteit wordt doorgegeven. In de ogen van de moderne mensen die wij zijn, gehoorzaamt alles in de wereld en het heelal aan wetten, aan natuurwetten. Maar dat is de ene kant van het verhaal. Zonder het verlangen in de schepping zouden wetten niets kunnen. Dode letters. Waar leven is, is verlangen. Waar verlangen is, is leven. Verlangen heeft het eerstgeboorterecht. En elk verlangen verwijst naar Gods verlangen naar de schepping en de omgang met de mens.
Gods verlangen naar de mens vraagt om beantwoord te worden in ons verlangen naar Hem.
Daarom zond God in de tijd van Israël zijn profeten om zijn volk op te wekken zich om te keren naar Hem. Ook de profeten zijn bewijs van Gods vurig verlangen. God wekt zijn volk op naar Hem te verlangen door dat prachtige visioen van de Messias die zal komen “In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isai, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op Hem rusten….” 1) Een twijg zal ontspruiten, een scheut zal vruchten dragen. Het is de taal van groei en bloei, een taal van verlangen. “Dan huist de wolf bij het lam….de zuigeling speelt bij het hol van de adder”. Wat betekent dit anders dan dat als de Messias komt en alles tot bloei komt, de tegenstellingen worden overbrugd. Als de mens terugkeert tot God en Gods verlangen beantwoord met zijn verlangen, wordt de grootste tegenstelling overbrugd: die tussen God en de mens die zich van God had afgekeerd. Daardoor was de zonde en de dood, als scheiding tussen God en mensen in de wereld gekomen. Maar als die tegenstelling door de komst van de Messias wordt overbrugd, zijn tegenstellingen geen tegenstelling meer. De zuigeling speelt bij het hol van de slang. De berin graast naast de koe. De tegenstelling, het anders zijn, blijft, maar ze verrijken elkaar. Ze worden vruchtbaar. Ze versterken het verlangen in plaats van de afbraak en de vernietiging. Ook in de gemeenschap die we mogen zijn rondom dit visioen, rondom Christus.
Waar verlangen is, is een visioen. En waar een visioen is, is verlangen. God schenkt ons dit visioen om ons van zijn verlangen te vervullen. De profetieën zijn van blijvende waarde. Ze blijven van kracht, niet alleen voor de tijd van Israël, maar ook voor ons nu
“Wat eertijds opgeschreven werd, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven” 2) De hoop die in ons is gewekt, is de vlam die in ons is ontstoken door Gods verlangen naar ons. Waar hoop is op een wereld van God, daar steekt ons verlangen naar God de kop op. De hoop op een wereld waarin tegenstellingen geen haat en verderf betekenen, maar verrijking en vruchtbaar leven, die hoop is Gods klop op de deur van de wereld, en de vlam in ons hart.
Johannes de Doper riep als laatste van de profeten voor de komst van de Messias Jezus, mensen op tot ommekeer. Ook hij was een uiting van Gods diepe verlangen naar de mens. Johannes mocht de mensen hartstochtelijk wakker schudden, om weer echt te gaan verlangen naar God en vanuit Gods liefde te leven. Maar in al zijn hevigheid was hij alleen nog maar als water dat reinigde. Het echte vuur moest nog komen: ‘na mij komt Hij die sterker is dan ik. Hij zal u dopen met vuur en heilige geest”3)
Als we ons hart openen voor Jezus als de beloofde Messias, houd hij het verlangen in ons brandend als een vuur dat niet meer dooft. Dan wordt in ons al werkelijkheid het visioen van Jesaja ons vertelt: ‘Dan zal de hele aarde vervuld zijn met liefde tot God zoals de zee bedolven is onder water’ 1) Niemand die dit verlangen van God en mensen nog doven kan. Amen

Pastoor Martin Los

1) 1e lezing Jesaja 11:1-10
2) 2e lezing: Romeinen 15:4-9
3) Evangelielezing: Mattheus 3:1-12

Gamechanger

Preek op de 1e zondag van de Advent 1 december 2019 Mariakerk en Willibrordkerk

‘Weest waakzaam want je weet niet op welke dag uw Heer komt”
Wie had een paar jaar geleden kunnen denken dat het Sinterklaasfeest zo’n bron van conflicten zou worden. Mede als gevolg daarvan raakt Sinterklaas snel op de achtergrond , vooral in winkelgebieden waar vroeger in deze dagen de ‘goed heilig man’ voor recordomzetten zorgde. Ondernemers houden begrijpelijker wijze niet van onenigheid en zeker niet van verwijten van racisme waardoor een deel van de kopers hun winkel zou kunnen mijden. Niet alleen met Sinterklaas maar ook de rest van het jaar.
Opeens is daar, in de plaats van Sinterklaas, Black Friday. Twee jaar geleden was term mij nog geheel onbekend. Nu zie je overal in de etalages van grote winkelcentra en in de media reclame met Black Friday.
Het fenomeen is overgewaaid uit Amerika. Daar is het officiële vrije vrijdag, na Thanksgiving, een soort dankdag voor de oogst, op de 4e donderdag in november. De straten in de steden waren de vrijdag daarop zwart  van het winkelend publiek vanwege de enorme kortingen die beloofd werden. Zo kreeg die dag de naam Black Friday. Anderen zeggen: sinds die vrijdag, eind november, kreeg de verkoop zo’n oppepper dat de zaken eindelijk geen verlies meer leden en rood stonden, maar zwart konden schrijven. Ongeveer zoals met Sinterklaas.
Zo’n plotselinge verandering of overgang heet met een modieuze term ‘gamechanger”. Een verrassende gebeurtenis of ontwikkeling die bestaande verhoudingen plotseling en drastisch verandert, vaak met grote gevolgen.
Een nog veel duidelijker gamechanger is de enorme rol die opwarming van de aarde en de klimaatverandering in korte tijd in de politiek en samenleving zijn gaan spelen.
Door de debatten en de beroering zijn we allemaal wakker geschud. Welke positie kiezen we en waarom? Voor de één is het jonge meisje Greta Tunberg is een moderne Jeanne d’Arc, een profetes die van Godswege in de wereld is gezonden, voor de ander is zij een over het paard getilde tiener die door de klimaatbeweging voor haar karretje gespannen wordt. Hoe dan ook is de vraag aan iedereen: welke positie neem je in: ‘Sta je aan de goede of de foute kant van de geschiedenis?’ En wat is goed en wat is fout?
Die plotseling tweedeling in denken en doen, als gevolg van bakens die opeens verzet blijken, doet denken aan de woorden van Jezus: “Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker werken. De één wordt meegenomen de ander achtergelaten’. Maar de gamechanger is in dit geval niet Sinterklaas of Black Friday, of de opwarming van de aarde of juist klimaatscepticisme. De gamechanger is hier de aankondiging van de komst van het rijk van God.
Dat rijk valt niet samen onze politieke verhoudingen of maatschappelijk veranderingen. Het rijk van God dat komt, speelt door alles héén. Door heel de geschiedenis.
Wij geloven dat de meest fundamentele gamechanger: de komst van Christus in de wereld is. Zijn kruis en verrijzenis. Het offer van liefde voor de wereld. Met zijn komst is het licht van de hoop in de wereld gekomen. Onblusbaar. Onuitwisbaar. Het brengt een scheiding in bewustzijn teweeg tussen degenen die ontwaakt zijn door de hoop en hen voor wie er niets veranderd is en gewoon doorleven.
De hoop is zo levend dat ze ons bijna ongeduldig maakt. “Thans is ons heil dichterbij dan toen we tot geloof kwamen” zegt Paulus.
Toch overvalt de twijfel ons. Is het wel waar dat de “nacht ten einde loopt en de dag aanbreekt”. Twijfel vanwege het geweld in de wereld, de leugens die lijken te reageren, honger en armoede voor tallozen terwijl er genoeg is voor iedereen als we zouden willen. Twijfel ook vanwege onze persoonlijke pijn en verdriet. Op hoeveel punten schieten we zelf niet tekort in liefde voor anderen?
Een kerkvader uit de 4e eeuw, bisschop van Constantinopel, Johannes Chrysostomos vergelijkt de strijd tussen hoop en twijfel in ons met een hardloper die krachtig en vol goede moed aan de marathon begint. Wanneer steekt de twijfel de kop op? Als hij voelt dat zijn krachten minder worden. Wanneer is dat? Als hij niet ver van de finish meer is. Maar wanneer hij dat beseft, zal de hoop de twijfel gemakkelijk verslaan. Twijfel vertelt ons dat het nog ver is, maar de twijfel komt pas als we ons ingespannen hebben en we dicht bij ons doel zijn. Daarom moeten we nooit de moed verliezen.
Door de gamechanger van de komst van Jezus Christus leven we in de eindtijd. Laten we ons daarnaar gedragen. We leven niet meer in de duisternis, maar in het licht. We zien het al voor ons: de volkeren zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers….Kom laten we wandelen in het licht van de Heer’ profeteert Jesaja.
Voor wie leven vanuit het geloof in de verwachting van Gods koninkrijk is er geen weg terug. We leven niet meer in het verleden. We leven vanuit de toekomst.
‘Weest waakzaam want je weet niet op welke dag uw Heer komt”. We komen geen tijd tekort. We hebben alle tijd om ons voor te bereiden door de wereld een beetje beter achter te laten dan toen we hem aantroffen. Dat is van niemand toch teveel gevraagd? Amen

Martin Los, pastoor

lezingen voor deze 1e adventszondag volgens het Rooms-katholieke lectionarium voor Zon- en Feestdagen:
Evangelie: Mattheus 24:37-44
1e lezing; Jesaja 2:1-5
2e lezing: Romeinen 13:11-14