“Ik bid nooit voor succes” Dirk Kuijt. Mijn toespraak gisteren bij de seizoenstart PVCV

Korte toespraak als inleiding op de zegening van het nieuwe voetbalveld de gerenoveerde tribune van PVCV Vleuten

Beste voetballers, supporters en families, bestuursleden van PVCV, dank jullie wel voor de uitnodiging om het nieuwe veld en de tribune en jullie te mogen inzegenen. Lang geleden in 1935 deed mijn verre voorganger pastoor Ohl naar wie de Pastoor Ohllaan in Vleuten is genoemd, datzelfde met het veld aan de Achterdijk. Daar is nog een mooie zwartwit foto van.
Jullie maken vandaag een nieuwe start met de club. We hopen natuurlijk op goede resultaten, misschien een kampioenschap. Vragen we dáárvoor hulp van boven? Nee. Dirk Kuijt – een voetballer die bewust gelovig is – zegt in een boek over zijn leven als voetballer: “Ik bid niet voor succes. Ik bid dat ik een sportief mens mag zijn. Met respect voor mijn teamgenoten, maar ook voor de tegenstander. Ik bid dat ik mezelf mag blijven tijdens de wedstrijd, de mens die ik graag wil zijn’
Als ik straks het nieuw veld zegen met wijwater, dan bidden we om zegen over onszelf en de club dat we herkenbaar mogen zijn als mensen die niet alleen betere voetballers willen worden, maar ook betere mensen die door eigen instelling en gedrag de wereld een beetje beter maken, om te beginnen op het veld. Dat geldt ook de trainers, de vrijwilligers, de bestuursleden.
En voetbal is een teamsport. Je leert samenwerken. Elkaar beter maken. Elkaar steunen. Dat is goed voor je hele leven.
Voetbal is een sport die over de hele werd gespeeld wordt. Ondanks alle verschillen in taal, in cultuur, in kleur kunnen we allemaal voetbal met elkaar spelen. Iedereen begrijpt elkaar. Voetbal is dus ook radicaal NEE tegen racisme en discriminatie.
Het voetbalveld is groen: kleur van alles wat groeit en duurzaam is, kleur van de hoop. Daarom draag ik nu ook een groene stola zoals je ziet. Die kleur inspireert ons als voetballiefhebbers allemaal om niet onsportief te zijn of alleen aan jezelf te denken. Want dan houd je het als voetballer en club niet lang vol. Eerlijk duurt het langst.
Ook de vernieuwde tribune mag ik zegenen. Op de tribune staan de supporters van de eigen club en van de tegenstander. Voetbal kan niet zonder mensen rondom het veld. Voetbal is gelukkig geen oorlog, zoals Rinus Michels ooit zei. Maar voetbal is zeker ook emotie. Toezingen, juichen. Tegenstanders uitjouwen hoort daar niet bij. Spelers op het veld vernederen ook niet. Laten we op veld in een goede geest met elkaar omgaan, maar ook rondom het veld. Het voelt heel goed als er een goede sfeer heerst op de tribune, ook als je club een keer verliest.
PVCV, Patronaats Voetbal Club Vleuten, Wil zeggen dat de club niet alleen gaat voor eigen succes van de sporters en de club. We geloven dat er meer is. Respect, vriendschap, waardering, harmonie tussen mensen. Voetbal is bij uitstek geschikt om dat waar te maken, ons daar in te oefenen, van jongsaf aan, en van te genieten onder de bescherming en zegen van Boven

Zegening bij gelegenheid van voetbalveld en tribune, spelers en publiek
Pr In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
a. Amen
Pr. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft

Pr. Goede, liefdevolle God, schepper van alle leven
In u leven wij, bewegen wij, en bestaan wij
U hebt uw kinderen gezegend met gezondheid en energie
zodat zij met plezier voetbal kunnen beoefenen in hun vrije tijd
Bescherm hen onder uw patronaat voor alles
wat hen schaden kan en leed berokkent
Laat alle voetballers, genieten van hun voetbalspel
Alles tot Uw eer.
We vragen het u door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen

hierna besprenkeling met wijwater van de aanwezigen, van veld en tribune

Waarheid voorwaarde voor echte communicatie en vrede

Preek op het Pinksterfeest 20 mei 2018 Mariakerk De Meern (Leidsche Rijn)

‘De Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal over Mij getuigenis afleggen” 1)
Lieve zusters en broeders, we vieren vandaag dat de kerk bij haar geboorte een Helper heeft gekregen. Niet voor even, maar zolang de wereld duurt. Die Helper wordt door Jezus uitdrukkelijk “de Geest van de waarheid’ genoemd ‘die van de Vader uitgaat’. Die Helper die we op het Pinksterfeest met vreugde begroeten, heeft dus alles te maken met de waarheid.
We realiseren ons dat misschien niet altijd, maar wij, mensen, leven van de waarheid. Zonder waarheid tasten we als blinden in het rond. Zonder waarheid loopt een hele samenleving vast.
Waarheid is als de zuurstof die we inademen. Niet voor niets zijn we bezorgd om een schoon milieu, want roetdeeltjes en fijnstof komen in onze longen terecht. Maar net zoals we het milieu kunnen vervuilen, kunnen we ook de waarheid aantasten. Wanneer we de waarheid een beetje verdraaien in ons voordeel. Fakenews komt echt niet alleen uit de mond van de media of politici. Of een leugen vertellen. Kunnen we krantenberichten nog vertrouwen? Mensen kunnen tegen elkaar op worden gezet door leugens. In een familie, een gemeenschap, en in de politiek. Er kunnen vetes en zelfs burgeroorlogen uit ontstaan. Waarheid is dus van levensbelang voor alle sectoren van ons leven.
We vieren op dit Pinksterfeest, dat er echte waarheid ís en dat de Geest van de waarheid ons komt helpen. De eeuwig zuivere en onvervuilbare bron van de waarheid is God zelf. En Jezus die Hij in de wereld gezonden heeft om ons te redden van de leugen. De eerste fundamentele leugen is dat wij niemand kunnen vertrouwen, dan onszelf, anderen niet en God zeker niet. Noem het egoisme 2)
Jezus is het licht dat in de wereld gekomen is. De Geest van de waarheid helpt ons om in Jezus te geloven en Hem te omarmen als de waarheid in eigen persoon. De Heiige Geest getuigt van Jezus en wijst Hem aan als onze verlosser. Dan mogen ook wij door diezelfde Geest getuigen zijn in de wereld. Zoals Jezus zegt: “ook jullie moeten van mij getuigen”.
Want ook de wereld heeft de waarheid nodig. De mensheid kan niet zonder het licht van de waarheid. En die waarheid is dat wij, mensen, niet kunnen zonder de verzoening die God ons schenkt. Wij zijn zijn schepselen. Hij heeft ons lief. Hij noemt ons zijn kinderen. Dat is de waarheid waarmee alles begint. Waar Christus verschijnt, verdwijnt de duisternis. Daar worden mensen vrij. Daar wordt de communicatie tussen mensen en groepen en volkeren hersteld. Het kan niet anders of waar mensen in Jezus geloven, openheid tussen mensen ontstaat. Dat we verlangen eerlijk te zijn. Dat mensen geloven dat niet geweld, maar liefde alles overwint.
Verschillen zijn dan geen scheiding meer en bron van onbegrip en conflicten, maar we ervaren eenheid en dat we samen één mensheid zijn. Door alle verschillen heen. “Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken, dan geen Galileers? Hoe kom het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in de eigen moedertaal?” 3)
De ‘Geest van de Waarheid die van de Vader uitgaat” helpt ons één te zijn met Jezus en elkaar. Dan zet niemand anderen tegen elkaar op. Dan is diversiteit geen bron van ongelijkheid en racisme dat als een gif een samenleving vergiftigt. Maar dan leren we elkaar te verrijken. Daar verzoenen mensen zich met elkaar ondanks groot onrecht dat is aangedaan.
Deze week is een emeritus bisschop uit Soedan in ons land. Paride Taban. Hij heeft in aanwezigheid van koningin Maxima de eervolle onderscheiding van Four Freedom Award ontvangen. Ik mocht hem vrijdagmiddag ontmoeten in de Japanse Tuin van het Maximapark met een tiental andere genodigden, meest uit de vredesbeweging Pax Christi. Hij was in gezelschap van de voorzitter van de Soedanese bisschoppenconferentie Eduardo Hiiburo. Het gesprek ging over hoe je vrede tussen mensen en groepen die verdeeld zijn en elkaar wantrouwen, kunt herstellen.
Bisschop Paride Taban woont in Soedan. Een land dat voortdurend in oorlog en stammenstrijd gewikkeld is. De wereldopinie is allang dat het daar nooit meer goed komt. In Kuron is hij een vredesdorp begonnen, waar mensen die opgegroeid zijn temidden van geweld en er door getroffen zijn, weer vertrouwen leren. Voormalige tegenstanders verzoenen zich met elkaar. Hij slaat letterlijk en figuurlijk bruggen tussen mensen.
Hoe nietig het ook lijkt ook tegenover al het geweld daar in Soedan, het vredesdorp Kuron, trekt de aandacht en wekt hoop onder de bevolking, tussen mensen van elkaar vijandige stammen en religies.
Wij kunnen leren van Paride Taban, want ook onze samenleving is verhard. Groepen worden tegen elkaar opgezet. Dat kan ooit ontaarden in geweld. Zover mogen we het niet laten komen. Juist de kerk – wij allen – heeft een hele belangrijke taak om door het geloof in Jezus verzoening te preken en te praktiseren. De geloofsgemeenschap dient een oefenplaats te zijn voor oprechtheid, verlangen naar waarheid. In de kerk moet de wil tot verzoening altijd voorop staan. Waar we in Jezus’ naam bijeen zijn mag verschil in taal en cultuur geen reden tot scheve ogen zijn, maar het mag een bron van verrijking zijn.
De Geest van de waarheid vertelt ons door het geloof in Jezus dat we kinderen van God zijn. Dat is de waarheid die Jezus, onze Heer, voor ons allemaal onthult. Laten we allemaal vanuit die waarheid leven. Tot grote vreugde van onszelf, maar ook van elkaar als plaatselijke gemeenschap, en voor de wereld om ons heen. Laat het alle dagen Pinksteren voor ons zijn. Amen

Pastoor Martin Los
1) Evangelielezing (Jaar B): Johannes 15:26-27; 26:12-15
2) 2e lezing: Galaten 5:16-25
3) 1e lezing: Handelingen der apostelen 2:1-11