Homilie op de 3e zondag in de Vastentijd 28 februari 2016 Mariakerk en Willibrordkerk

Preek op de 3e vastenzondag 28 februari 2016 in Mariakerk en Willibrordkerk

Voorgeschreven Schriftlezing voor deze zondag uit het universele lectionarium voor zon- en feestdagen in de r.k. kerk: 1 lezing: Exodus 3:1-8,13-15; 2e lezing: I Corinthiërs 10: 1-6,10-12; Evangelie: Lucas 13:1-9

vijgeboom2016Lieve zusters en broeders, het is een mooi beeld dat Jezus de mensen voorhoudt. Een vijgenboom draagt na drie jaar nog geen vrucht. “Hak hem maar om” zegt de eigenaar. Maar de gaardenier antwoordt: “Heer, laat me eerst de grond erom heen omspitten en hem mest geven. Misschien draagt hij het volgende jaar vrucht”.
De eigenaar denkt doelgericht. In de economie draait alles om de opbrengst. Maar de gaardenier weet dat je met alles wat leeft en groeit en bloeit, anders moet omgaan. Er is sprake van weersinvloeden die je niet van te voren kunt voorzien. Soms mist de grond net voldoende voedingsstoffen om de boom te voeden. Dan heeft een boom extra zorg nodig. “Heb nog een poosje geduld” wil de gaardenier zeggen tegen de eigenaar.

Met dit beeld probeert Jezus iets heel belangrijks duidelijk te maken. Het geheim van Gods geduld. We hoorden dat de mensen zich vroegen af waarom een aantal inwoners van Galilea op bevel van stadhouder Pilatus wreed gedood zijn. En waarom anderen onder een instortende toren terecht zijn gekomen. Ook wij worden dagelijks in het nieuws geconfronteerd met geweld en rampen die mensen treffen.
We voelen deernis met de slachtoffers. We schudden ons hoofd. We vragen ons af waarom. Denk maar aan het leed van de mensen in Syrie en van de vluchtelingen. Maar ook aan ernstige ongelukken op in onze regio.
Jezus wist dat sommige mensen dachten: “als het kwade je treft, dan moet daar wel een reden voor zijn. Niets gebeurt zomaar”.
We stellen die vraag ook aan onszelf als een ziekte ons treft of als een ongeluk ons overkomt: “Waar heb ik dit aan verdiend? De wereld draait gewoon door alsof er niets gebeurd is, maar ik sta plotseling aan de kant met mijn pijn en verdriet en vragen.”

De mensen in Jezus’ tijd zochten naar een verklaring voor het leed dat mensen overkwam. Maar hij houdt hen voor:  je mag niet zomaar een relatie leggen tussen wat in de wereld aan leed voorkomt, en persoonlijke schuld van mensen die het treft. Alsof het Gods wil is dat het kwade mensen treft. Vat dat niet op als een soort straf. Want zijn we niet allemaal mensen die op de een of andere manier wel eens in de fout gaan. Het zijn juist vaak onschuldige mensen die iets overkomt.
Het is veeleer een teken dat God geduld heeft met de wereld en met alle mensen. Hij haat het kwade. Maar zou Hij vanwege het kwaad dat mensen treft of jezelf door geweld, natuurrampen, ziektes, korte metten met alles maken? Nee, daar is de schepping hem te kostbaar. Daarvoor is het leven Hem te kostbaar voor. Het leven niet alleen in het algemeen, maar het leven van elke mens afzonderlijk, uw leven, mijn leven.
Het zwijgen van God is geen teken van instemming met het kwade. Nee, God houdt zich met kracht in. Het is een enorme kracht die hij uitoefent, omdat Hij niet zijn werk voortijdig wil afbreken.
Dat God niet langs de zijlijn staat wordt helemaal duidelijk doordat God zelf mens geworden is. Mens zoals wij, in alle kwetsbaarheid. In dit lichaam, dat gewond kan raken, dit lichaam dat door ziekte bedreigd kan worden.
En Hij heeft toen het erop aan kwam zijn schouders zelf gezet onder het kwade en de zonde van de wereld door zijn kruis op zich te nemen. Zijn dood aan het kruis is de uiterste openbaring van Gods geduld. “Zoveel heeft God de wereld lief gehad dat hij zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft maar voor ons allen over heeft gehad.”
God houdt van zijn schepping, het werk van zijn handen. Hij houdt van het leven in al zijn facetten. De onmetelijke rijkdom van de natuur. In het bijzonder van de mens omdat hij ons begiftigd heeft met de geest. Hij heeft ons de vrijheid geschonken om te kiezen tussen goed en kwaad. Alleen door ons die vríjheid te schenken kunnen we ook echt liefhebben. En alleen zo kunnen we op God lijken.

Daarom heeft God geduld. Hij ís geduld. Hij heeft geduld met wat nog onvolgroeid is in ons leven en in deze wereld. Hij heeft geduld met wat nog klein en onbetekenend is in ons leven. Hij heeft geduld met ons als we niet het goede doen, maar zelfs het verkeerde.
Hij stemt niet in met het verkeerde dat we doen, maar hij geeft ons de kans om berouw te hebben. Voor God is het nooit te vroeg of te laat. Zo maakte Hij zich aan bekend aan Mozes bij de brandende braamstruik als “Ik ben die Ik ben”. Daarom is de wereld waarin wij leven, heilige grond. Zolang wij leven en zolang deze wereld bestaat bestaan wij in Gods geduld.
God is als die gaardenier die zei: “hak de boom nog niet om. Laat me de grond om hem omspitten en mest opbrengen. Misschien draagt hij volgend jaar vrucht”. Als we dat inzien, dan zullen we zelf ook de macht van het geduld willen uitoefenen. Door het lijden dat onszelf treft te dragen vol vertrouwen op God. Maar we zullen ook zelf geduld oefenen naar onze medemensen toe, met hun onvolkomenheden en zwakheden. Ze zijn eerder aanleiding tot liefde.
We zullen zelfs geduld oefenen met anderen door het kwade dat ze ons doen te vergeven. Daar komt de macht van het kruis aan het licht. Het licht van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat in onze wereld binnenvalt, het licht van Pasen. Amen

(c) pastoor Martin Los

Preek op de 1e zondag van de Vasten 14 februari 2016 in Mariakerk en Willibrordkerk

tentationsdediableStMarco12eeeuw

de drie verleidingen waarmee de duivel Jezus probeerde te verleiden Mozaïek S. Marco XIIe eeuw

Lieve zusters en broeders, we horen in het Evangelie hoe de duivel Jezus tot driemaal toe probeerde te verleiden. Zonder succes.
Opmerkelijk is dat Jezus elke poging afweert met woorden uit de Bijbel.
Het is alsof Jezus zelfs de duivel nog op het goede pad probeert te brengen en hem een lesje leert.
Maar weet u: ik denk dat het eerder een les voor ons is. Jezus wil beslist niet de indruk wekken dat Hij persoonlijk door een magische superioriteit de duivel te slim af is.
Dan zouden wij kunnen denken: “Jezus is de duivel de baas, geen wonder, want hij beschikte over bovennatuurlijk krachten. Maar wij, gewone mensen, zijn weerloos voor de stiekeme verleidingen van de duivel.
Door bekende woorden uit de Bijbel te gebruiken als afweer tegen de duivel laat Jezus zien dat gehóórzaamheid aan het woord van God ons wapent.
Wanneer we luisteren naar het  Woord van God in de Eucharistie gaan we met God zelf om.  Ook door persoonlijk de Bijbel thuis te lezen en te overdenken, wordt onze vriendschap met God gevoed.
Dát helpt ons de kwade verleidingen te weerstaan.
Jezus haalt zijn neus er dus niet voor op om woorden te gebruiken die veel mensen kenden door hun gelovige opvoeding en door hun wekelijks bezoek aan de synagoge. Zo laat Jezus zien dat de verleidingen van de duivel doorzien en afslaan, geen kwestie is van slimheid. Dan was het onbegonnen werk je te verzetten tegen de verleidingen. Waar het op aankomt is dat je gehoor geeft aan God. Dat is voor iedereen weggelegd. Liefde tot God, vertrouwen in God, kinderlijk vertrouwen.

Een mooi voorbeeld hoorden we in de Eerste lezing uit Deuteronomium. Mozes geeft het volk van God de opdracht om als ze in het beloofde land zijn en daar een bestaan opgebouwd hebben, elk jaar een korf vol halmen gerst naar de tempel te brengen. Met deze woorden: Mijn vader was een zwervende Arameeër (……) De Heer heeft ons hier gebracht en ons dit land van melk en honing geschonken. Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond die U, Heer, mij geschonken hebt.
Gerst was het eerste graan dat in het voorjaar groeide. Waar ergens in het land de gerst het eerste rijp was, ging een hoeraatje op, want die bewoners mochten in feestelijke optocht de halmen naar de tempel brengen om ze aan de Heer te offeren. Met dit ritueel wordt natuurlijk bedoeld dat de vruchten van de aarde het geschenk van God zijn.
Als je dankbaar bent, dat de aarde en ons leven en het werk van onze eigen handen een geschenk van God is, dan kom je niet in de verleiding materialistisch worden of doen alsof het jouw verdienste is, en dat je daarom niets met anderen deelt.

Zo eenvoudig is het. Waarom zouden we geen gehoor geven aan God? Wordt je daar minder van? Geeft God ons zijn geboden om ons dom en onmondig te houden? Ja, dat is precies wat de duivel influistert. Als hij maar het geringste greintje twijfel aan de goedheid van God in ons hart kan zaaien, heeft hij al een voet tussen de deur.
Maar wat ís geloven dan? De hele bijbel uit je hoofd kennen? Alle rituelen en gebeden kennen en uitvoeren? Dat is toch voor gewone mensen niet mogelijk? Dat was ook de vraag waarmee mensen bij Paulus kwamen. Zijn antwoord is zoals we hoorden in de Tweede lezing heel eenvoudig. Geloof is niet moeilijk: ”Het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart, het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zul je gered worden”.

Als we dat doen, eenvoudig Jezus als onze Heer erkennen, als de levende die altijd bij ons is, kan het kwade zich geen meester van ons maken.
Natuurlijk kunnen we fouten maken, en soms door zwakheid uitglijden, maar dan mogen we vertrouwen op Gods vergeving want Hij kent ons en Hij is “groter dan ons hart”.
En als we een extra steun in de rug nodig hebben, kunnen we een beroep doen op het sacrament van boete en verzoening, de biecht.
Want God wil niets liever dan dat we weer opstaan door de kracht van het geloof. Wanneer je Jezus liefhebt, en in Hem geloof als de levende Heer, kan geen duivel daar tegen op.

“Maar de duivel bestaat toch niet echt?” zeggen we tegenwoordig. Grappig dat wij denken dat als we de duivel afschaffen, hij niet meer bestaat. De duivel lacht in zijn vuistje over zoveel naïviteit.
Nee, inderdaad de duivel bestaat niet zoals God bestaat. God is de eeuwige die woont in het ondoordringbaar licht. En alles wat God gemaakt heeft, bestaat dank zij hem en houdt hij in zijn hand.
In die zin bestaat de duivel niet. Hij is een soort karikatuur. Dat probeert Jeroen Bosch in zijn schilderijen duidelijk te maken. De duivel is als een schaduw. Een schaduw bestaat, maar niet op zichzelf. Een schaduw valt alleen daar waar het licht wordt tegengehouden door iets of iemand. Alleen waar hij binnengelaten wordt en zijn kilte vat op alles krijgt. In egoisme, materialisme, jaloezie, geweld, uitzichtloze oorlogen, onbarmhartigheid.

We hoeven niet bang te zijn voor die schaduw als we op God, onze Vader, vertrouwen, en op Jezus als onze Heer die zich zelf voor ons heeft gegeven om de macht van de duisternis te overwinnen. Met hem verbonden mogen we leven zonder angst voor de macht van het kwade. Door de doop en het geloof mogen we in vrijheid leven, voor ‘de duvel niet bang’ als kinderen van God, kinderen van het licht, geroepen tot het eeuwige licht. Amen

(c) Pastoor Martin Los
voorgeschreven Schirftlezingen voor deze zondag uit het universele r.k. lectionarium voor zon- en feestdagen: 1e lezing: Deuteronomium 26:4-10; 2e lezing: Romeinen 10:8-13; Evangelie: Lucas 4:1-13