Empathie en investering. Preek tijdens de Kerstnachtmissen

Preek tijdens de Kerstnachtmissen in de Mariakerk op 24 december 2016

We zijn hier samengekomen om feest te vieren. De geboortedag van onze Heer Jezus Christus. Maar echt feest vieren kun je pas wanneer je ook elkaars zorgen deelt. En die zorgen zijn er. Op maatschappelijk gebied en in de grote wereld om ons heen. Die moeten we met elkaar delen om echt feest te vieren en met een goed gevoel naar huis te gaan.
Het Evangelie noemt die grote wereld met nadruk: “het geschiedde in die dagen dat een bevel uitging van keizer Augustus” en even verderop “toen Quirinius landvoogd van Syrië was”, het ook in onze dagen zo gekwelde Syrie.
Ook toen waren mensen vaak een speelbal van de machten en de politiek. Maar ze konden niet verhinderen dat God een nieuw begin maakte. Ironisch genoeg werkten ze juist hieraan mee.
Want dát vieren we vandaag. Dat God een nieuw begin maakte met de mensen. Tegen alle cynisme en tegen alle machtsvertoon in. God schreef de wereld niet af als een aandeelhouder die het niet meer ziet zitten en een faillissement forceert. Hij investeerde in ons door iedereen weer hoop te geven: “vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft”, dat zijn alle mensen van goede wil, alle mensen die zich bewust zijn van hun fouten en tekortkomingen, maar die geen kwaad bedrijven, geen onrecht tegen hun naaste plegen, geen geweld gebruiken, mensen die met lede ogen aan zien hoe het in de wereld toegaat. Aanslagen tegen onschuldige mensen, zinloos bloedvergieten in burgeroorlogen, mensensmokkel, groeiende kloof tussen arm en rijk.
God investeerde in onze wereld, en in ons mensen, door zelf mens worden. Is dat niet absurd? Als het slecht gaat met de wereld zelf mens worden? Of is dat het meest doeltreffende en hoopgevende? Dat staat op het spel.
Met de komst van Christus is er geen einde gekomen aan het kwade. Maar wel is de hoop voorgoed in ons geplant dat het niet het laatste woord heeft. Want tegen de hoop is niets bestand. En tegen de liefde, want hoop is liefde in actie.
Let goed op wíe er geroepen worden in die donkere wereld om de hoop van de wereld te vinden “in doeken gewikkeld liggende in een kribbe?” Het zijn herders. Je kunt van herders denken wat je wilt, maar ze houden de boel wel bij elkaar. Ze zoeken zelfs het verdwaalde en verloren schaap.
Het geheim van de hoop die God voorgoed aan de wereld heeft toevertrouwd door de geboorte van Jezus, – dat geheim is alleen veilig bij mensen die als herders willen zijn, bij hen die er alles voor over hebben om eenheid en vrede en gemeenschap te bewaren.
En juist over die eenheid en gemeenschap maken we ons zorgen. We zien hoe mensen in ons land en in eigen omgeving tegen elkaar opstaan, elkaar verdacht maken, elkaar geen plaats gunnen. Wie houdt niet zijn hart vast waar dit op uitloopt? Haat en geweld in woorden gaat in de geschiedenis vaak vooraf aan geweld in daden.
Op het vlak van de wereldpolitiek kunnen we niet direct invloed uitoefenen, al moeten we de kracht van ons gebed niet onderschatten. We moeten blijven bidden voor de grote wereld, ook om zelf innerlijke rust te verkrijgen, om niet krachteloos te worden door het sluipende gif van het cynisme of helemaal leeg raken door onmacht.
Maar op onze burgermaatschappij kunnen we wel invloed uitoefenen. Want die burgers zijn we zelf. Als christenen kunnen wij het verschil maken door niet mee te doen aan wederzijdse verkettering. Kritiek en verschil van mening prima. Conflicten met argumenten uitvechten, daar hebben we de democratie voor. Maar argwaan, verdachtmakingen, racisme, van welke kant ook, hoort niet. En daar moeten we niet aan meedoen.
Als mensen niet meer met elkaar communiceren, als groepen óver elkaar spreken in plaats van met elkaar, groeit onbegrip en ontstaan er breuken. Je komt er alleen uit als je bereid bent je in de ander te verplaatsen. Dat geldt in het klein, in huwelijken en families, in verenigingsverband. Het geldt ook in de maatschappij.
Hier komen we weer bij de hoop die in de wereld gekomen is met de geboorte van Jezus. Want wat betekent het dat God zich als mens laat vinden “in de stal, in een voederbak, in doeken gewikkeld”? Het betekent dat God zich in ons verplaatst. Niet een klein beetje, maar met huid en haar, met hart en ziel. De menswording van God is de uiterste vorm van empathie. Van invoeling in de ander. Van barmhartigheid. Jezus sticht de gemeenschap van God en mensen. Wat onverzoenlijk leek, maakt hij één.
Daarom moeten we alles zetten op de kaart van gemeenschapsvorming tussen mensen. Waar breuken zichtbaar worden, hardheid en onverzettelijkheid moeten wij een gemeenschap vormen, niet afgescheiden van de wereld, maar een plek te midden van de mensen, een oefenplaats.
Waar halen we de moed vandaan om dat te doen? Door de geboorte van Jezus in onze wereld. Door de hoop die met hem in de wereld gekomen is, een hoop dit nooit meer gedoofd kan worden. Want Christus is niet allen het kind in de kribbe, maar hij is ook onze Heer die zichzelf gegeven heeft om ons blijvend met God te verzoenen en een nieuwe mensheid te vormen. We vieren kerstmis omdat we altijd en in de eerste plaats Pasen vieren. Het geheim van kruis en opstanding. Daardoor kan onze hoop niet meer te niet worden gedaan.
Delen we deze zorgen die ik uitsprak? Zijn we het erover eens dat we moeten verbinden in plaats van stuk maken? Voelen we ons geroepen om die herder te zijn die de hoop van de wereld te begroeten als het kind in de kribbe. Herkennen we elkaar daarin als broeders en zusters? Geloven we dat God niet het domste gedaan heeft door mens te worden, maar juist het allerkrachtigste? Dan kunnen we ondanks onze zorgen om de wereld en de maatschappij echt feest vieren. Ja, laten we dat vooral doen. Feest is het. Feest moet er zijn. Verkondigen wij die vreugde aan iedereen. “Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft”. Ja, Warmen we ons als blinden die hun handen uitstrekken naar het vuur van de liefde. Zuigen we onze longen vol van de hoop. Zalig Kerstmis!

Pastoor Martin Los

Preek Eerste Adventszondag “Weest waakzaam”

Preek Eerste Adventszondag in de Mariakerk De Meern en Willibrordkerk Vleuten 26/27 november 2016

Vanaf vandaag gaan we het feest van de geboorte van Jezus Christus tegemoet. We oefenen ons in verwachting. Want zoals Hij eens in de wereld kwam als het kind geboren in de stal van Bethlehem, zo zal eens heel zijn persoon en invloed door heel de geschiedenis oplichten in macht en majesteit.
En in de tussentijd, de tijd waarin wij leven, is hij bij ons door zijn woord, de blijde boodschap, en door zijn kerk waarin hijzelf tegenwoordig is, en in de naaste in nood.
Om dat te zien is geloof nodig. We moeten onszelf investeren. Daarom zegt de apostel Paulus zoals we hoorden: “Bekleedt u met de Heer Jezus Christus” **). Geloven is een manier van leven. Blijf je aan de kant staan om de kat uit te boom te kijken, dan kun je wachten tot je een ons weegt. Denk niet: “morgen is vroeg genoeg” want van uitstel komt afstel. Geloven is openstaan voor God in ons leven. Dat voelt altijd als “nu of nooit”.
Daarom zegt Jezus: “Weest waakzaam want je weet niet op welke dag uw Heer komt” ***). Dat ‘komen van de Heer’ betrekken wij meestal op het uur van onze dood. Daarvan weten we ook de dag en uur niet. Maar “de komst van de Heer” is niet beperkt tot het ultieme uur van onze dood. Ieder betekenisvol moment in ons leven is een moment waarop de Heer tot ons komt. Die betekenisvolle momenten kun je niet van te voren plannen in een rooster. Vaak besef je pas achteraf hoe betekenisvol een bepaalde gebeurtenis in je leven was. Een keuze waar je plotseling voor kwam te staan.
Deze week vertelde een man die vrijwilligerswerk deed dat een moeder van in de tachtig plotseling naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Ze had drie kinderen. Geen van drieën zag kans om hun moeder te helpen. Wanneer je op zo’n moment andere dingen belangrijk vindt, zag dat dan niet iets over jezelf? Over de waarden die jezelf belangrijk vindt?
Elke ontmoeting met een medemens kan een betekenisvol moment zijn. De man of die vrouw die als is het maar voor even je leven binnenkomt, kan een boodschap van God zijn. De vriendelijke groet van een vreemde in de supermarkt. Je kunt die negeren omdat je in een negatieve bui bent. Maar je kunt er ook door ontwaken en de dag met andere ogen gaan zien.
God komt steeds tot ons, niet alleen definitief aan het einde, maar elk moment, in beslissingen waar je voor komt te staan, ontmoetingen die plaatsvinden, gebeurtenissen. Ze vormen steeds een kruispunt of een tweesprong. Geloven in de komst van de Heer is ons oefenen in ons bewust openstellen.
Tegenwoordig doen veel mensen aan Mindfulness. Training in bewustzijn. Attent leven. Dat is zeker belangrijk om als een verantwoordelijk mens te leven. Maar het kan erg op jezelf gericht blijven. Je komt jezelf telkens tegen.
Attent zijn op God in ons leven, gaat uit van de ontmoeting. Je staat er niet alleen voor. De Heer komt je tegemoet in je beslissingen, ontmoetingen gebeurtenissen, in alles. En er staat en hele geloofsgemeenschap om je heen. Die geloofsgemeenschap bestaat uit al die mensen die net als jij proberen open te staan voor Christus, en zijn komst in je leven en in de wereld.
Het vertrouwen in de komst van de Heer verbindt ons met elkaar. We trekken ons aan elkaar op. We inspireren elkaar. We vieren met elkaar de komst van de Heer in de eucharistie waarin we Hem mogen ontmoeten.
Laten we dus niet een afwachtende houding aannemen, zo van: laat de Heer nou maar eens voor de dag komen, ik wacht al zo lang. Nee, we moeten actief en attent hem tegemoet gaan in ons eigen leven daar de goede keuzes te maken, door de ontmoetingen die we meemaken, en door de gebeurtenissen in ons leven. Vooral belangrijk is dat we Gods barmhartigheid aan anderen in praktijk brengen. Dat we anderen mensen in nood zien staan en hen steunen. Advent, oefenen in verwachting, is ook daadwerkelijk iets voor anderen over hebben. Dat is een aloude traditie in de kerk. Als we het licht tegemoet leven, dan mogen we dat licht weerspiegelen als lichtpuntjes voor elkaar.

Schriftlezingen voor de 1e Adventszondag volgens het universele r.k. leesrooster voor zon- en feestdagen. 1e lezing: Jesaja 2:1-5; 2e lezing: Romeinen 13:11-14. Evangelie: Mattheus 24:37-44

Pastoor Martin Los