De balk en de splinter *)

Preek op de 8ste zondag door het jaar 27 februari 2022 Aloysiuskerk

“Waar het hart vol van is, vloeit de mond van over”. **)
Lieve broeders en zusters, iedereen zal deze woorden beamen. We gebruiken ze soms zelf ook wel als het zo uitkomt. Bijvoorbeeld als een zoon of dochter met veel genegenheid spreekt over een mogelijk vriendje of vriendinnetje: “Waar het hart vol van is, loopt de mond van over”. Als hij of zij dan bloost zien we dat als bevestiging.
Het is belangrijk om te horen wíe deze woorden spreekt en tegen wie ze gezegd worden. In dit geval is het Jezus die spreekt tot een menigte mensen die op hem toegestroomd zijn. Uit alle lagen van de bevolking. Uit alle streken van het land. Zelfs van over de grens.
Het zijn woorden uit de eerste toespraak die Jezus in het openbaar tot de menigte gesproken heeft. Met deze toespraak kondigt Jezus het rijk van God aan. Hij spreekt hen persoonlijk aan. Hij begon met  “Zalig jullie armen, want voor jullie is het rijk van God”. Het Evangelie van deze zondag behoort tot het slot van zijn publieke rede die we eigenlijk wel zijn afkondiging van het rijk van God zouden kunnen noemen.
De mensen hebben al zijn woorden gehoord. Ze zijn uitgenodigd om met die woorden in hun hart op zoek te gaan naar het rijk van God. Als ze zijn leerlingen willen zijn, en zijn woorden in praktijk gaan brengen, waar moeten ze dan op letten? Dat ze na een poosje niet zelf voor meester gaan spelen. “kan de ene blinde soms de andere leiden?” Het volgen van Jezus is geen vak dat je leert, of een beroep dat je na verloop van tijd helemaal onder de knie hebt. Het is geen patroon dat je na kunt herhalen. Het is een levenslange leerweg, de weg van Jezus. Met elkaar als medeleerlingen. Je kunt op een bepaald moment wel alle woorden van Jezus uit je hoofd kennen en je kunt inzicht hebben in het geloof, maar dat wil niet zeggen dat je dan als leerling geslaagd bent en je masterdiploma hebt gehaald. In die zin, dat je nu als meester over anderen kunt oordelen. “Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder en waarom sla je geen acht op de balk in uw eigen oog?”
Als we over onze broeder of zuster oordelen, en hen veroordelen, doen we dan niet net alsof we boven de ander staan?
Het gaat er niet om dat we geen kritiek op elkaar zouden mogen hebben. Maar heel vaak stappen we van kritiek op een daad of het gedrag over op kritiek op de persoon als een negatief oordeel. Dat is om het met een actueel woord te zeggen ook ‘grensoverschrijdend gedrag’. Dan zijn we zelf helemaal verkeerd bezig alsof we in het hart van de ander kunnen kijken en alsof we één moment in de schoenen van de ander hebben gestaan. Het is een vorm van machtsmisbruik als we een ander een onvoldoende geven en kwaadspreken over een ander. Je schrikt wanneer je op sociale media als Twitter ziet wat een bagger over anderen wordt uitgestort. Vooral anoniem natuurlijk. Het beschadigt de persoon en het beschadigt ook de gemeenschap.
Maar het brengt ook schade toe aan de eigen persoon. Heel ernstig is, dat het op den duur gewoon wordt en het normaal lijkt. Daarom waarschuwt Jezus ervoor, dat dit gedrag onder zijn volgelingen nooit normaal mag zijn. Dat we elkaar in dat gedrag zelfs bevestiging. Tot onze schaamte. Integendeel. Laat er opbouwende, goede troostende woorden uit onze mond voortkomen. Dat is het teken dat het er ook met ons hart goed voorstaat. “Want waar het hart vol van is, stroomt de mond van over”. Nogmaals, de ander veroordelen en kwaadspreken over de ander is grensoverschrijdend gedrag en maakt dat we onszelf buitenspel zetten. Kritiek hebben of het oneens zijn met elkaar is iets heel anders. Ieder bekijkt de dingen vanuit het eigen perspectief. Dan is het goed om naar elkaar te luisteren en elkaars bedoelingen beter te begrijpen en samen verder komen. In heel de samenleving, in de politiek, en in de kerk, de verenigingen en onze families
Om die reden heeft paus Franciscus het synodale proces gestart. In alle geledingen van de kerk, ook in de parochies, zijn gesprekken op gang gekomen om als gelovigen onbevangen naar elkaar te luisteren, over wat er in ons leeft aan vreugde, maar ook aan pijn wat betreft ons geloof, en de kerk. Als we niet geïrriteerd of boos óver elkaar spreken, maar om te beginnen naar elkaar luisteren, naar ieder persoonlijk, dan leren we hoe hartverwarmend het is om met elkaar te geloven en elkaar te bemoedigen en elkaar te verrijken. Daar zijn we weer leerlingen die aan elkaar gegeven zijn en samen op weg zijn. “Aan de boom kent men de vruchten” zegt Jezus. Wat mooi als we naar elkaar luisteren en zo het goede in de ander en in onszelf naar boven laten komen in een veilige sfeer. Dan proeven we het rijk van God. Dan beleven we de vrijheid van Gods kinderen. Ja, als we werkelijk leerling willen zijn, als we echt een leven lang samen op weg met Jezus durven zijn, dan kunnen we alleen maar groeien in geloof, hoop en liefde als persoon en als geloofsgemeenschap en kerk. Het synodale proces is geen einddoel, maar levensdoel, dat we met elkaar stap voor stap bereiken als we maar echte leerlingen durven zijn en blijven op de weg van Jezus Christus. Amen

(c) Martin Los
*) in deze Mis is uiteraard aandacht geschonken aan de inval in Oekraine. In de introductie, tot de Mis, tijdens de gebeden van de gelovigen. Heel de Mis is opgedragen ter intentie van het Oekrainse volk in nood.
De preek sluit aan bij het Evangelie van deze zondag

**) Evangelielezing: Lukas 6:39-42

The plank and the mote

Sermon on the 8th Sunday of the year 2022 February 27 Aloysius Church Utrecht *)

“Out of the abundance of the heart the mouth speaks” **)
Dear brothers and sisters, everyone will agree with these words. We sometimes use them ourselves when it suits us. For example, if a son or daughter speaks with great affection about a possible boyfriend or girlfriend: “Out of the abundance of the heart the mouth speaks.” we say. We often see the other blush as a confirmation
It is important to hear who speaks these words and to whom they are said. In this case it is Jesus speaking to a crowd of people who have come to him in streams. From all layers of the population. From all parts of the country. Even from across the border. These are words from the first discourse that Jesus spoke publicly to the crowd. With this speech Jesus announces the kingdom of God. He addresses them personally. He began with “Blessed are you, the poor, for yours is the kingdom of God”. This Sunday’s gospel is near the end of his public address, which we could actually call his ‘declaration of the kingdom of God’. The people have heard his words. They are invited to search for the kingdom of God als members of this kingdom. If they want to be his disciples, and begin to put his words into practice, what should they pay attention to?  That after a while among others they don’t start playing master themselves and don’t end judging each other. “Can one blind guide the other?” Following Jesus is not a profession you learn, or a trade you master over time. It’s not a pattern you can imitate. It is a lifelong learning path, the way of Jesus. With our fellow students. At a certain moment you may know all the words of Jesus by heart and you can have insight into the faith, but that does not mean that you have succeeded as a disciple. In the sense that you can now judge others. “Why do you look at the mote in your brother’s eye, and why do you not consider the beam in your own eye?”
When we judge our brother or sister, don’t we pretend to be above the other? It’s not about not being allowed to criticize each other. But very often we move from criticizing the behavior to judging the person. To put it in a current word, that is also ’transgressive behaviour’. Then we ourselves are completely wrong as if we can look into the heart of the other and as if we have stood in the shoes of the other for a moment. It is an abuse of power when we speak ill of another. You are shocked when you see on social media such as Twitter what a mud is being poured over others. Especially anonymously, of course. It harms the person and it also harms the community.
But it also harms one’s own person. Is is particularly serieus that it eventually becomes normal and we grow used to it. Therefore, Jesus warns that this behavior should never be normal among his followers, seekers en inhabitants of the kingdom of God. On the contrary. Let upbuilding, good comforting words come out of our mouths. That is a sign that our hearts are also in good shape. “For out of the abundance of the heart the mouth speaks what the heart is full of’. Again, judging and slandering the other is transgressive behavior and makes us sideline ourselves.
Criticizing or disagreeing with each other is something different. Everyone sees things from their own perspective. Then it is good to listen to each other and to better understand each other’s intentions and to move forward together.
That is why Pope Francis has started the synodal process. In all parts of the Church, including in the parishes, conversations have started to listen to each other as believers, about our joy, but also about our pain regarding our faith, and the Church. If we don’t speak annoyed or angry at each other, but start by listening to each other, to each person personally, then we learn how heartwarming it is to believe and encourage each other and enrich each other. There we are again students who have been given to each other and are on the road together. “The fruits are known by the tree,” Jesus says. How nice if we listen to each other and let the good in others and in ourselves emerge in a safe atmosphere. Then we taste the kingdom of God. Then we experience the freedom of God’s children. Yes, if we really want to be disciples, if we really dare to walk with Jesus for a lifetime, then we can only grow in faith, hope and love as person and as community. The synodal process is not an end goal, but a life goal, which is achieved step by step if we only dare to be and remain real disciples. Amen

(c) Martin Los, pr
*) The sermon is in line with the Gospel of Sunday. Special attention and call to prayer for Ukraine in the introduction to the Mass, the intercessions, the Mass intention and the mission
**) Gospel of this Sunday-mass Luke 6:39-45